Консулын үйлчилгээний тариф

2023-01-24


Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 195 дугаар тогтоолоор “Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан консулын үйлчилгээний хураамж нь валютын ханшаас шалтгаалан бага хэмжээнд хэлбэлзэж байгаа тул тус ЭСЯ-наас 2022 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дараах тарифыг мөрдөнө.

КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

 Үйлчилгээний нэр

Хуульд заасан хэмжээ  

Суугаа улсын мөнгөн тэмдэгтээр

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

Төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

10 ам.доллар

5,000 тенге

Төрсний гэрчилгээ дахин олгох

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх

Эцэг (эх) тогтоосны бүртгэлд бүртгэх

Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох

Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгох

Биеийн давхцахгүй өгөгдөл (гарын хурууны хээ)-ийн бүртгэлд бүртгэх

5 ам.доллар

 2,500 тенге

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин олгох

20 ам.доллар

 10,000 тенге

Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох

50 ам.доллар

 25,000 тенге

Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох

15 ам.доллар

 7,500 тенге

 

Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ, консулын баталгаа

 

Итгэмжлэл гэрчлэх

 10 ам.доллар    

  5,000 тенге     

Баримт бичгийн орчуулга гэрчлэх /1 хуудас/

5 ам.доллар

2,500 тенге

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх /1 хуудас/

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийг гэрчлэх